مدار مچينگ براي آنتن دستگاههاي CB باندشهروندي

براي قدرت ورودي حداكثرتا 60 وات

 


MATCHING